Arbeta med makron

 

 
Arbeta – göra ett nytt makro.    
Det är enkelt att göra nya makro, när man startar får man först beskriva makrots namn och välja en färg för knappen. Sedan är det bara att välja, t.ex om man vill enbart göra en genväg, i menyn välja ”infoga nytt menyobjekt”, därefter gå till menyn och välja den funktion eller verktyg som genvägen skall föra till. Sedan stänger man av genom att i menyn välja ”Avsluta inspelning”, eller genom att klicka på den första ikonen och därmed är makrot färdigt.
Man kan bara spela in makron i textläget. I detta läge kan man även spela upp makron med den tredje ikonen eller utföra ett öppnat makro rad för rad genom att dubbelklicka på raden.Bilden här intill visar att nu är ett makro under inspelning och detta markeras med den röda ikonen. Den svarta kvadraten stänger av och i papperskorgen raderas valda makron. Allt är väldigt enkelt!
   
När den andra ikonen visas som röd är ett makro under inspelning.
Det blir betydligt svårare när man vill skapa avancerade makron… Här nedan är ett delvis öppnat makro för skärpning av kanter, som synes är det många steg som skall utföras.
 
 

Detta makro har jag ej framställt själv utan funnit på Internet. Dock kan det ibland inte fungera med makron som tillverkats med annat operativsystem eller språk.Om makrot beskriver att det skall göras en kopia av ett lager som heter ”Background” kommer detta inte fungera i en svensk version av Photoshop…
Man kan då enkelt ändra, öppna makrot och sedan ändra, t.ex. Background till Backgrund…
Jag vill nu rekommendera dig att hämta ett makro, dock ej det som nämnts här ovan utan ett något enklare makro av Matt Noris. Se nedan konvertera detta till att fungera i en svensk version av Photoshop. Välj filen (RAR-fil) här under.
Edge Mask Action Matt Norris

   
 Det första som händer när du skall använda det här makrot är det som bilden här under visar. Det kommer stoppa vid den med blått markerade raden. Detta visas med ”dialogrutan” nederst i bilden.   Bilden här ovan beskriver vad som för makrot ”Högpass_skärpta-kanter” utförts i panelen lager.

Klicka nu på stopp och analysera varför det inte fungerade.

Gå först till ”Händelser”, se bilden till höger, mellan de röda markeringarna.

1: Bilden är öppnad, det har du själv utfört.

2: Läs in markering har utförts men sedan kommer problem…
Makrot skall ju hitta Alpha 1 (se bilden under) men som det visas längre ned på nästa bild finns ju i paletten ”Kanaler” bara Alfakanalen: Alfa 1.

3: Alltså har makrot klarat att göra en ny ”Alfa-kanal”. Detta utfördes vid ”Duplicera Markering”. Det var när den kanalen skulle hittas som det blev stopp. Detta eftersom den skulle heta ”Alpha 1”. Detta stämmer ju inte med en svensk version av Photoshop!

LÖSNINGEN
Nu öppnar vi först makrot, se bilden t.h. Sedan startar vi en ny inspelning (med den andra ikonen som är röd) och markerar raden: Markering kanal ”Alpha 1. Öppna paletten ”Kanaler” och klicka på kanal ”Alfa 1”. Denna fanns ju redan, därmed ser vi nu i funktionsmakrot att det finns två. Dels ”Markering kanal ”Alpha 1” samt dels, ”Markering kanal ”Alfa 1” (se nederst i bilden här intill).

Stoppa nu inspelningen med att klicka på den första ikonen och markera sedan ”Markering kanal ”Alpha 1” samt dra den raden till papperskorgs-ikonen. Därmed är makrot klart att använda – prova nu!
Makrot kommer att fungera perfekt!
Detta makro skapade ovanstående mask, en s.k. Edge (kant) mask som kan användas för att skärpa en bilds kanter.

Det var så enkelt att lösa problemet, det är oftast att i makron som skapats i en annan språkversion som det blir fel.

Som här Alpha finns ej eftersom det skapas en kanal Alfa. Eller ett lager som skall heta Background inte hittas. Ävenså kan makrot söka efter Layer men det finns enbart Lager. Då är det som regel endast att döpa om eller spela in en ny rad/detalj i ett makro.

Man kan testa sig fram i ett makro genom att prova vad som sker i steg efter steg. När man dubbelklickar på en rad i makrot körs endast den raden.

Lycka till med att finna nya makron på Internet, sök på
Actions och filer med filändelse .ant.